PRP 2023 - 2027

Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila – KOPOP (ukrep 10)

Cilji: Zmanjšati vplive kmetovanja na okolje, kakovostna oskrba slovenske avtohtone pasme konj – Lipicanec

Pričakovani rezultati: Ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam.

Ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep KOPOP) podpira kmetijstvo v njegovi okoljski funkciji in je namenjen spodbujanju nadstandardnih sonaravnih kmetijskih praks, ki so usmerjene v ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam. Plačila spodbujajo izvajanje kmetijskih praks, ki presegajo obvezne standarde, to je običajno kmetijsko prakso. To niso dohodkovna plačila, ampak plačila za kritje dodatnih stroškov in izgube prihodka zaradi izvajanja nadstandardnih zahtev ukrepa KOPOP. S temi plačili se kmeta »nagradi« kot skrbnika okolja, ki s svojimi aktivnostmi poleg pridelave hrane, ohranja naravo, varuje vode in tla, vzdržuje krajino, zagotavlja pa tudi izvajanje družbeno pomembnih storitev in neblagovnih javnih dobrin.

Povzetek ukrepa:

Naša kmetija je z rejo slovenske avtohtone pasme konj Lipicanec vključena v  operacijo: Reja lokalnih pasem, ki jim grozi prenehanje reje (GEN_PAS)

Operacija »Reja lokalnih pasem, ki jim grozi prenehanje reje« pomeni spremembo obstoječih kmetijskih praks in je namenjena ohranjanju lokalnih pasem domačih živali, ki jim grozi prenehanje reje, njihove genske raznovrstnosti in preprečevanju izgube biološkega materiala, prilagojenega določenemu okolju. Lokalne pasme domačih živali vključujejo avtohtone in tradicionalne pasme goveda, konjev, prašičev, ovc, koz in kokoši.

Operacija: Reja domačih živali na območju pojavljanja velikih zveri

Zagotavljanje sobivanja z velikimi zvermi (rjavim medvedoma in volkom) in ohranjanju ugodnega stanja njihovih populacij, kakor tudi kvalifikacijskih travniških habitatnih tipov in vrst na območjih Natura 2000.

Opis

Operacija je namenjena ohranjanju ugodnega stanja populacij velikih zveri (rjavega medveda in volka), kakor tudi kvalifikacijskih travniških habitatnih tipov in vrst na območjih Natura 2000. Paša je ključna kmetijska praksa, ki preprečuje zaraščanje travniških habitatnih tipov na območjih Natura 2000, ki so hkrati tudi območja pojavljanja velikih zveri. Izvajanje paše je mogoče le ob zagotavljanju sobivanja pašnih živali z velikimi zvermi. Izvajanje paše na območju pojavljanja medveda in volka zahteva dodatno zaščito živali pred velikimi zvermi in spremembo obstoječih kmetijskih praks.

Operacija se izvede v treh zahtevah:
• KRA_OGRM: Varovanje črede z visokimi premičnimi varovalnimi elektroograjami in elektromrežami;
• KRA_VARPA: Varovanje črede ob prisotnosti pastirja;
• KRA_VARPP: Varovanje črede s pastirskimi psi.

Varovanje črede s premičnimi varovalnimi elektroograjami in elektromrežami se izključuje z ostalima zahtevama, zahtevi varovanje črede ob prisotnosti pastirja in varovanje črede s pastirskimi psi pa se lahko dopolnjujeta. Pastirski psi so šolani, tako da ne potrebujejo prisotnosti pastirja.

Pri nas izvajamo: KRA_VARPA: Varovanje črede ob prisotnosti pastirja

V okviru zahteve se preprečuje konflikt med rejo domačih živali in napadi zveri z varovanjem črede ob prisotnosti pastirja. Zahteva je namenjena varovanju črede in pomeni način preprečevanja nastajanja škod. Zahteva je namenjena rejcem, ki želijo izboljšati varovanje svojih čred pred napadi velikih zveri z neposrednim varovanjem črede, ker drugi načini varovanja zaradi specifike terena, ki ne omogoča postavitve ustreznih ograd za celodnevno pašo, niso učinkoviti.

Učinki:
– sobivanje velikih zveri in domačih živali;
– ohranjanje ugodnega stanja velikih zveri;
– ohranjanje travniških habitatnih tipov in vrst;
– ohranjanje biotske raznovrstnosti;
– preprečevanje izgub pašnih živali zaradi napadov zveri.

Več informacij:

Ekološko kmetovanje (ukrep 11)

Cilji: Spodbuditi kmetijska gospodarstva za izvajanje ekološkega načina kmetovanja

Pričakovani rezultati: Prispevek k zagotavljanju javnih dobrin, predvsem k ohranjanju oziroma izboljševanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode, rodovitnosti tal, kulturne kmetijske krajine, varovanju okolja nasploh.

Več informacij:

Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami – OMD (ukrep 13)

Cilji:  Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).


Pričakovani rezultati:
 Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.

Povzetek ukrepa: Slovenija ima velik delež kmetijskih površina na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami, kar zmanjšuje konkurenčnost slovenskega kmetijstva, omejuje izbor možnih proizvodnih usmeritev in viša stroške proizvodnje. To vodi v opuščanje kmetijstva na teh območjih, zaraščanje kmetijskih zemljišč, izgubo biotske raznovrstnosti in kmetijske krajine.

Glavne aktivnosti: Z vzdrževanjem kmetijskih zemljišč v proizvodni funkciji ohranjamo ne le proizvodni potencial kmetijskih zemljišč, pač pa tudi razpoložljiv naravni vir, ki je  življenjski in gospodarski prostor za domačine kot tudi prostor za rekreacijo in preživljanje prostega časa za ljudi izven teh območij.

Več informacij: