PRP 2023 - 2027

V okviru Neposrednih plačil izvajamo intervencije:

INP01: Osnovna dohodkovna podpora za trajnostnost – ODPT

Intervencija je namenjena izboljšanju dohodkovnega položaja kmetov, hkrati pa prispeva tudi k zagotavljanju javnih dobrin, saj morajo upravičenci izpolnjevati pogoje pogojenosti. Gre za enotno podporo na upravičen hektar, ki nadomešča plačilne pravice, in je neodvisna od tekočega obsega kmetijske proizvodnje.

INP02: Dopolnilna prerazporeditvena dohodkovna podpora za trajnostnost

Dopolnilna prerazporeditvena dohodkovna podpora za trajnostnost (prerazporeditveno plačilo) je nova intervencija, in sicer »dodatno plačilo« k osnovni dohodkovni podpori za trajnostnost, s katero se prispeva k pravičnejši porazdelitvi neposrednih plačil..

  1. INP08 – Sheme za podnebje in okolje – v okviru te intervencije izvajamo
    INP08.1 Ekstenzivno travinje – EKST

Intervencija SOPO je novost v neposrednih plačil, s katero želimo prispevati k vzpostavitvi ravnotežja med potrebo po pridelavi hrane ter varovanjem podnebja in okolja. Sheme so zahtevnejše od pogojenosti, presegajo običajno kmetijsko prakso in zadevne minimalne zahteve za uporabo gnojil in fitofarmacevtskih sredstev ter dobrobit živali, pa tudi druge zadevne obvezne zahteve, določene v nacionalnem pravu in pravu EU, ter presegajo pogoje, določene za kmetijsko dejavnost v obliki vzdrževanja kmetijske površine in se hkrati razlikujejo od nadstandardnih površinskih intervencij iz razvoja podeželja (npr. KOPOP).

IRP01: PLAČILA OBMOČJEM Z NARAVNIMI ALI DRUGIMI POSEBNIMI OMEJITVAMI (OMD)

Plačilo za območja z naravnimi in posebnimi omejitvami (v nadaljevanju: Plačilo OMD) je proizvodno nevezano plačilo, ki se dodeli kot plačilo na ha kmetijske površine. Plačilo OMD je v Sloveniji namenjeno. nadomestitvi dela dodatnih stroškov in izpada dohodka, ki so na zadevnem območju vezani na naravne ali druge omejitve, značilne za posamezno območje. Plačilo je odvisno od resnosti omejitev, ki zadevajo kmetijsko gospodarstvo v OMD v primerjavi z območjem izven OMD.

IRP18.02: KMETIJSKO-OKOLJSKA-PODNEBNA PLAČILA – NARAVNI VIRI (KOPOP_NV)

Namen intervencije KOPOP_NV je podpiranje kmetijstva v njegovi okoljski funkciji in spodbujane nadstandardnih sonaravnih kmetijskih praks, ki so usmerjene v ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter zmanjševanje negativnih vplivov kmetovanja na zrak.

Intervencija, ki jo izvajamo:

NV.12 Senena prireja (operacija SENENA)

IRP18.03: KMETIJSKO-OKOLJSKA-PODNEBNA PLAČILA – BIOTSKA RAZNOVRSTNOST IN KRAJINA (KOPOP_BK)

Namen intervencije je podpiranje kmetijstva in je namenjena spodbujanju nadstandardnih sonaravnih kmetijskih praks, ki so usmerjene v ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine.

Na kmetiji izvajamo operacijo:

Operacija BK.12 Sobivanje z velikimi zvermi (ZVE) – Varovanje črede s pastirjem (ZVE_PAST)

IRP19: EKOLOŠKO KMETOVANJE

Namen intervencije Ekološko kmetovanje, je spodbujati kmetijska gospodarstva za izvajanje naraviprijaznega načina kmetovanja, ki prispeva k ohranjanju in izboljševanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode, rodovitnosti tal, kulturne kmetijske krajine in k varovanju okolja nasploh.


Intervencija je pomembna tudi z vidika naraščajočega povpraševanja po lokalno proizvedenih ekoloških proizvodih. V Sloveniji je povpraševanje bistveno višje od ponudbe, zaradi tega je preusmeritev vekološko kmetovanje pomembna za razvoj lokalnih trgov, predstavlja tržno priložnost za pridelovalce in spodbuja k večjemu vključevanju v shemo kakovosti Ekološko kmetovanje.

Ekološko kmetovanje zagotavlja pridelavo visoko kakovostne in varne hrane, z bogato prehransko vrednostjo in visoko vsebnostjo vitaminov, mineralov in antioksidantov ob hkratnem kar največjem možnem zmanjšanju vseh oblik onesnaževanja.

Z intervencijo Ekološko kmetovanje se posredno spodbuja tudi povečanje obsega tržne ekološke pridelave in predelave, kar je tudi eden izmed ciljev v okviru Strategije »od vil do vilic«.

V okviru intervencije Ekološko kmetovanje se podpira ohranjanje izvajanje ekološkega kmetovanja kakor tudi preusmerjanje v ekološko kmetovanje. Trajanje preusmerjanja v ekološko kmetovanje potekabo v skladu z Uredbo EU št. 848/2018/848. Rastline morajo biti v preusmeritvi najmanj dve leti, trajne rastline pa morajo biti v preusmeritvi najmanj tri leta.

Vstop v intervencijo Ekološko kmetovanje je prostovoljen, obveznost izvajanja pa traja pet let.

IRP42: LOKALNE PASME IN SORTE (LOPS)

Namen intervencije LOPS je ohranjanje genskih virov s spodbujanjem KMG k reji lokalnih pasem
domačih živali, ki jim grozi prenehanje reje, in pridelavi lokalnih sort, ki jim grozi genska erozija.

Intervencija, ki jo izvajamo:

LO.1 Lokalne pasme (operacija PAS);

Na kmetiji vzrejamo konje pasme LIPICANEC, ki je ogrožena pasma.